​Velkommen til Hundsbæk & Henriksen A/S - Rådgivende Ingeniører

Telefon: ​79 43 53 00

E-mail: hh@huh.dk

​Brandrådgivning inden for flere forskellige områder

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S yder brandrådgivning  i Vejle, Kolding, Horsens og omegn - og hele resten af Danmark -  inden for en lang række områder, som kort er beskrevet her.

Brandstrategi ved brandrådgivning

Brandstrategirapporten er en del af den brandtekniske dokumentation vi udfylder i forbindelse med brandrådgivning ved et byggeri. Rapporten har til formål at fastlægge og beskrive strategien for brandsikring af bygningen.

Vores brandrådgivning og strategi vil typisk indeholde følgende elementer:

 • ​​Lovgrundlaget, herunder hvorvidt bygningen kan opføres i sin helhed efter "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri", eller der er tale om en bygning, hvor sikkerheden helt eller delvist skal eftervises funktionsbaseret med udgangspunkt i "Information om brandteknisk dimensionering"
 • Beskrivelse af bygningens anvendelse og personbelastning
 • Evakueringsstrategi, herunder beskrivelse af flugtvejsforhold
 • Bygningens passive brandsikringsforhold, herunder opdeling i brandsektioner og -brandceller, krav til overflader og bærende bygningsdele
 • ​Beskrivelse af de nødvendige aktive brandsikringstiltag, herunder f.eks. automatisk brandalarmanlæg (ABA), automatisk springleranlæg (ASA), automatisk brandventilationsanlæg (ABV), flugtvejs- og panikbelysning (F&P), varslingsanlæg (VA), slangevindere (SV) og automatisk branddørslukningsanlæg (ABDL). Under de aktive brandsikringstiltag vil der også være en beskrivelse af kravene til de enkelte anlæg, herunder hvilken type af anlæg, der skal anvendes. Som eksempel kan der være krav om talevarsling og sprinkleranlægget kan beskrives udført som et vandtågeanlæg
 • Beskrivelse af redningsberedskabets indsatsmuligheder, herunder adgangsforhold og mulighederne for røgudluftning af bygningen
 • Beskrivelse af krav til den brandtekniske drifts- og vedligeholdelsesplan, som skal sikre, at bygningens brandsikkerhed opretholdes i hele bygningens levetid.

Såfremt der skal foretages en funktionsbaseret eftervisning af sikkerhedsniveauet i bygningen i forbindelse med vores brandrådgivning, vil brandstrategirapporten endvidere indeholde et afsnit omkring de brandtekniske analyser, som er nødvendige, herunder acceptkriterier, beskrivelse af designbrande og krav til risiko- og følsomhedsanalyserne.

Vi udfører brandrådgivning med brandtekniske analyser

Mange nye bygninger udføres i dag med store, åbne arealer igennem flere etager (atrier) eller på anden måde komplekse i brandteknisk forstand.

Det betyder, at sikkerhedsniveauet ikke kan bestemmes alene ud fra "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri" og det er derfor nødvendigt at foretage en funktionsbaseret eftervisning af sikkerheden i disse bygninger når vi udfører brandrådgivning.

Personsikkerhed i forbindelse med brandrådgivning hos os

De brandtekniske analyser har primært til formål at eftervise personsikkerheden i bygningen samt redningsberedskabets indsatsmuligheder.

Analyserne i vores brandrådgivning  indeholder normalt følgende delelementer:

 • Fastsættelse af acceptkriterier
 • Valg af designbrande (de brandsituationer, som vurderes at være mest kritiske- både med hensyn til størrelsen af branden og dens placering i bygningen). I denne fase fastlægges også, hvilke følsomhedsanalyser, der skal undersøges for, og relevante svigtscenarier beskrives. Evakueringssimuleringer baseret på forskellige scenarier. Formålet med disse simuleringer er at finde frem til den nødvendige evakueringstid (RSET). Simuleringerne foregår i en 3D model af bygningen.
 • Simulering af brandscenarier, såvel normalscenarier, hvor alle aktive anlæg (f.eks. brandventilation og sprinkling) virker, men også svigtscenarier, hvor et eller flere af disse aktive anlæg svigter (f.eks. sprinkleren udløses ikke, hvilket typisk medfører en større brandeffekt). Beregningerne foregår oftes som CFD- simuleringer i 3D. Simuleringerne analyseres i forhold til de opstillede acceptkriterier med henblik på at fastlægge tiden indtil der opstår kritiske forhold for personer i bygningen (ASET)
 • Målet er, at der i normalscenarierne ikke optræder kritiske forhold for personer i bygningen i den tid, som evakueringer tager (ASET>RSET).
 • Analyse af personsikkerheden afsluttes med en risikoanalyse. Afhængig af kompleksiteten anvendes værktøjer som Monto Carlo simuleringer, Event & Fault Trees samt Bayesian networks. Resultatet af analysen er typisk en risikoprofil, der beskriver konsekvenser for personer i bygningen under brand.

Optimeret bygningsdesign og brandrådgivning

Det er vigtigt, at der i forbindelse med bygningens design, tages hensyn til de brandtekniske forhold. Vi deltager i denne proces med vores viden og erfaring inden for brandrådgivning, og vi er ofte i stand til, i denne indledende fase af et projekt, at bidrage med forslag og brandrådgivning, som både tager hensyn til personsikkerheden, men også er med til at optimere bygningen med reducerede bygge- og driftsomkostninger til følge.

Personsikkerheden er selvfølgelig den væsentligste parameter ved det grundlæggende design af bygningen og i forbindelse med vores brandrådgivning. Her deltager vi sammen med arkitekten i forbindelse med den brandmæssige opdeling af bygningen, fastlæggelse af flugtveje og passive tiltag omkring overflader m.v., når vi foretager en brandrådgivning.

De aktive brandsikringstiltag vil være beskrevet i brandstrategien og er ofte en konsekvens af bygningens anvendelse og personbelastningen, men disse tiltag kan også anvendes funktionsbaseret med henblik på at optimere bygningen i relation til for eksempel anvendelsen af brandglas, krav til ventilationsanlæg og sikring af konstruktioner mod brandpåvirkning.

Brandventilation vil kunne anvendes aktivt for at reducere kravet til brandsikring af konstruktioner, og er der tale om en sprinklet bygning, vil valg af et vandtågeanlæg kunne medføre "gevinster" i form af reducerede krav til glasadskillelser, røgsikring af ventilationsanlæg og krav til konstruktioner.

Disse tiltag vil normalt også medvirke til en øget personsikkerhed og samtidig en bedre værdisikring af bygningen.

Andre brandtekniske ydelser

Vi yder brandrådgivning inden for en række andre brandrelaterede områder såsom:

 • Gennemgang af eksisterende bygninger for at sikre, at disse overholder gældende regler indenfor brandområdet, alternativt udarbejdes en oversigt over, hvilke tiltag der er nødvendig for at kravene overholdes. Dette kan ofte føre til billigere forsikringspræmier
 • Rådgivning vedrørende valg af brandsikringsanlæg
 • Brandrådgivning om og beregning af bærende konstruktioner udsat for brandpåvirkning med eller uden brandisolering
 • Udførelse af trediepartskontrol af brandstrategier og brandtekniske beregninger
 • Rådgivning om brand- og røgsikring af ventilationsanlæg
 • Udførelse af evakuerings- og CDF-simuleringer baseret på 3D modeller
 • Ad hoc brandrådgivning på enkeltområder

​Kontakt os for mere information om brandrådgivning af din bygning

HUNDSBÆK & HENRIKSEN´s kontaktperson i Vejle omkring brandrådgivning og risikovurdering er:​

Per Christiansen

Senior Advisor

Master of Fire Safety Engineering

E-mail : pch@huh.dk

Tlf.: ​79 43 53 66

Har du spørgsmål til ​ brandrådgivning af din bygning?

Skriv direkte til os igennem kontaktformularen.

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​​HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S - Rådgivende Ingeniører

​Roms Hule 4, 4. sal, 7100 Vejle   |   Telefon: 79 43 53 00   |   E-mail: hh@huh.dk