​Velkommen til Hundsbæk & Henriksen A/S - Rådgivende Ingeniører

Telefon: ​79 43 53 00

E-mail: hh@huh.dk

Seneste nyheder

Totalrådgivning – Gigthospitalet – Ombygning af sygehuse

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S har vundet opgaven med at flytte Kong Christian X's Gigthospital fra Gråsten til et selvstændigt hospital placeret ved Sygehus Sønderjylland, Sønderborg. I forbindelse med etableringen af akutsygehuset i Aabenraa bliver der frigjort arealer på sygehuset i Sønderborg, der kan rumme Gigthospitalet. I denne forbindelse vil der blive foretaget en ombygning og opgradering af et område på i alt ca. 5900 m2 brutto, hvoraf en mindre del (i størrelsesordenen 400 m2) udføres som nybygning eller tilbygning. Byggearbejderne forventes udbudt i 2-3 fagentrepriser. Efter indgåelse af fagentreprisekontrakter yder totalrådgiver fagtilsyn og projektopfølgning indtil byggeriets afslutning ca. primo 2018. Byggeledelse indgår ikke i totalrådgivningen. Kontraktstart forventes at være ca. ultimo februar 2016. Projektet omfatter i hovedtræk forhal med information og vestibule, diagnostik, terapi inkl. varmtvandsbassin, sengeafsnit med tilhørende servicerum og personalefaciliteter, spisestue, evt. anretterkøkken, ambulatorium/dagbehandling med tilhørende undersøgelses- og behandlingsrum, birum og personalefaciliteter, forskningskontorer, laboratorium med analyserum, scannere og birum, personaleomklædning, teknisk afdeling og administration med kontorer og mødelokaler. I forbindelse med byggeriet skal der etableres udearealer med belægninger, haveanlæg mv., der skal imødekomme de mange og forskelligartede behov, byggeriet skal rumme. Der skal være fokus på bæredygtighed herunder lav energimæssige tiltag, helende arkitektur, tilgængelighed. Gigthospitalets målgruppe rummer i meget høj grad personer, der har nedsat gangfunktion og nedsat hånd- og armfunktion, hvilket kræver stærkt fokus på korte gangdistancer, let betjente døre, vinduer, armaturer og øvrige installationer. Der er således behov for en høj standard i forhold til tilgængelighed generelt.
Underrådgiver: HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

Underrådgiver: Teknologisk institut

Totalrådgiver: RUBOW Arkitekter

Renovering af Taastrup Svømmehal

HUNDSÆK & HENRIKSEN A/S skal for Høje-Taastrup Kommune renovere Taastrup Svømmehal.
Svømmehallen indeholder 3 bassiner, og opgaven er en klassisk renoveringsopgave, omfattende ombygning af bassiner til højtliggende overløbsrender, nye bunde med nyt cirkulationssystem, betonrenovering, klinker i alle bassiner, udvidelse af teknikkælder med et nyt vandbehandlingsanlæg, opgradering af ventilationsanlæg m.v.
Totalrådgiver og ingeniør: HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
Underrådgiver på vandbehandling: Teknologisk Institut, Svømmebadsteknologi


Totalrådgivning - Midtfyns Fritidscenter – Opførelse af varmtvandsbassin

Der skal opføres et nyt varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter samt renovering af eksisterende. Renovering af eksisterende skal indeholde: Renovering af bunden i det store bassin: Der er et stort behov for en ny bassin bund, da den eksisterende bassindug´s levetid er udløbet for ca. 10 år siden, og der flere buler i bunden. Derfor skal der laves en ny flisebund i bassinet, eller alternativt bassindug. Renovering af herreomklædning: Ombygning af eksisterende omklædningsrum for herrer i forbindelse med svømmehallen, med bl.a. nye vægge til toiletter, nyt toilet, nyt bruseområde, samt omklædning. Dertil total renovering af flisebelægning, og øvrige overflader og installationer.

Underrådgiver:Elkiær + Ebbeskov 

Totalrådgiver:HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S


Engskovskolen, Holbæk

HUNDSÆK & HENRIKSEN har sammen med STB Byg og KFP som arkitekter, vundet konkurrencen om at renovere Engskovskolen i Nr. Jernløse, Holbæk.
Projektet omhandler nedrivning af eks. Skolefløj og opbygning af ny 2 etages fløj indeholdende faglokaler, basislokaler og administration.
Projektet opstartes ultimo januar og skal stå færdig ved årets udgang 2016.


Totalrådgivning vedr. nyt jobcenter/borgerservice samt evt. dagligvarebutik på Valdemarstorvet, Vordingborg

​Hundsbæk & Henriksen A/S er udpeget som rådgivere i forbindelse med at Vordingborg Kommune planlægger at etablere et nyt administrationsbyggeri på ca. 2 500 m² fordelt med 500 m² i stueplan samt 2 000 m² på 1. sal. Administrationen forventes sammenbygget med ca. 1 500 m². ejerlejlighed til indretning af dagligvarebutik i stueplan. Beslutning herom forventes at foreligge i august 2015. Der skal desuden etableres nødvendige P- og opholdsarealer. Administrationsbyggeriet skal senere kunne udvides til samlet 6 600 m² i op til 4 el. 5 etager. Projektet forventes udbudt i fagentrepriser. Med udgangspunkt i det af bygherren udarbejdede program, opfordrer Vordingborg Kommune hermed interesserede totalrådgivere (arkitekt, ingeniør samt landskabsarkitekt) til at søge om prækvalifikation på opgaven. I forbindelse med tilbuddet skal afleveres et skitseoplæg på udvalgte områder. Der ydes vederlag herfor. Projektets realisering er betinget af de bevilligende myndigheders godkendelse.
​Totalrådgiver: CASA Arkitekter A/S
Underrådgiver: HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S
Underrådgiver: Landplus Landskabsarkitekter

Renovering og ombygning af Islev Badet i Rødovre

Sammen med Teknologisk Institut - Svømmebadsteknologi, og Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S, skal Hundsbæk & Henriksen A/S i gang med renovering og ombygning af Islev Badet for Rødovre Kommune. Et spændende projekt, der bringer Islev Badet up-to-date både teknisk og konstruktivt.

Jyske rådgivere åbner afdeling på Sjælland

Antallet af opgaver og ønsket om at være tættere på kunderne får HUNDSBÆK & HENRIKSEN til at åbne kontor i Herlev. Etablerer 20 nye arbejdspladser de kommende år.
​Et af provinsens største privatejede rådgivende ingeniørfirmaer, HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S i Vejle, åbner afdeling på Sjælland. Det sker med baggrund i en kraftig vækst i antallet af opgaver i Hovedstadsområdet og det øvrige Sjælland. Det er også et udtryk for, et ønske om at være tættere på kunderne og være en naturlig sparringspartner for derigennem at styrke den rådgivende indsats.
- Når du rådgiver, er du naturligvis skarp på det teknologiske felt, men det er også vigtigt, at du forstår den kontekst dine kunder bevæger sig i og det opnår du bedst i tæt samarbejde og i den gode relation med kunden, siger HUNDSBÆK & HENRIKSENs adm. direktør Niels Lerbech Sørensen.
Det bliver Michael Vedel, der, som regionsdirektør og medejer, skal stå i spidsen for HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S på Sjælland. Michael Vedel kom til HUNDSBÆK & HENRIKSEN fra ledende stillinger i bl.a. Rambøll og Balslev.
Det sjællandske afdelingskontor får adresse på Hørkær i Herlev, og får fra begyndelse fem medarbejdere. Følges forretningsplanen vil selskabet have 20 medarbejdere om fem år. Placeringen i Herlev er valgt ud fra et logistisk synspunkt. Det er let at komme både til og fra, uanset om opgaverne er på Sjælland eller i Hovedstaden.
Opgaverne på Sjælland har hidtil været løst fra hovedkontoret i Vejle. Det har været projekter i Københavns Lufthavn, renovering af friluftsbade og svømmehaller i Egedal, Stenløse, Glostrup og Holbæk kommuner, og ombygning af idrætsanlæg og af Københavns Bymuseum på Vesterbro.
HUNDSBÆK & HENRIKSEN beskæftiger knap 50 medarbejdere på hovedkontoret i Vejle og afdelingskontorerne i Billund og Horsens. Firmaet står bl.a. for projekteringen af det godt 23.000 kvadratmeter store bolig- og erhvervsprojekt, Havneøen, i Vejle. Samtidig er man bygherrerådgiver og tilsynsførende på opførelsen af Kirk Kapitals nye hovedkontor i Vejle Havn. Kontoret er tegnet af den islandske kunstner Olafur Eliasson.
For evt. yderligere information kontakt:
Administrerende direktør Niels Lerbech Sørensen, tlf. 79 43 53 77

Michael Vedel i spidsen for HUH på Sjælland

HUNDSBÆK & HENRIKSEN har pr. 1. oktober 2015 startet ny afdeling på Sjælland.

HUNDSBÆK & HENRIKSEN har pr. 1. oktober 2015 startet ny afdeling på Sjælland.

Som daglig leder og medindehaver af afdelingen i Herlev har vi ansat Regionsdirektør Michael Vedel.

Michael har en solid erfaring indenfor byggebranchen m.h.t. ledelse, rådgivning og herigennem samspil med både den private, kommunale og almene sektor, samt forståelse for det politiske miljø. Michael har endvidere arbejdet med projektledelse, linieøkonomi, projektøkonomi, salg og markedsføring.

Vi byder Michael velkommen.


HUNDSBÆK & HENRIKSEN er med i et team der har vundet konkurrencen om at transformere en sportshal i Thyborøn om til Thyborøn Vandkulturhus.

Læs mere her...

Rammeaftale – Byggeteknisk rådgivning – Delaftale 2

HUNDSBÆK & HENRIKSEN har vundet rammeaftale for at dække behovet for byggeteknisk rådgivning for gennemførelse af projekter på samtlige af Forsvarsministeriets bygninger og anlæg i Danmark, samt lejede bygninger og anlæg. Aktiviteterne på Forsvarsministeriets ejendomme omfatter primært kaserner, øvelsespladser, skyde- og øvelsesterræner, flyvestationer, flådestationer, tankområder, værksteder, affald og brandøvelsespladser.​

​​Rammeaftale byggeteknisk rådgivning – Delaftale 4

HUNDSBÆK & HENRIKSEN har sammen med DGE Miljø og Ingeniørfirma a/s vundet rammeaftale for at dække behovet for byggeteknisk rådgivning for gennemførelse af projekter på samtlige af Forsvarsministeriets bygninger og anlæg i Danmark, samt lejede bygninger og anlæg. Aktiviteterne på Forsvarsministeriets ejendomme omfatter primært kaserner, øvelsespladser, skyde- og øvelsesterræner, flyvestationer, flådestationer, tankområder, værksteder, affald og brandøvelsespladser.

​​Rammeaftale – Byggeteknisk rådgivning – Delaftale 8

HUNDSBÆK & HENRIKSEN har sammen med DGE Miljø og Ingeniørfirma a/s vundet rammeaftale for at dække behovet for byggeteknisk rådgivning for gennemførelse af projekter på samtlige af Forsvarsministeriets bygninger og anlæg i Danmark, samt lejede bygninger og anlæg. Aktiviteterne på Forsvarsministeriets ejendomme omfatter primært kaserner, øvelsespladser, skyde- og øvelsesterræner, flyvestationer, flådestationer, tankområder, værksteder, affald og brandøvelsespladser. 

Indretning og ombygning af Københavns Museum, Stormgade 18 og dele af ejendommen Stormgade 20, København V

HUNDSBÆK & HENRIKSEN har sammen med Rørbæk Møller Arkitekter vundet opgaven:

Københavns Ejendomme og KFFO ønsker at flytte Københavns Museum. Der er i den forbindelse udarbejdet et indledende skitsemateriale, der sandsynliggør, at museet kan flyttes til Stormgade 18-20. Ombygningen omhandler hele Stormgade 18, der er en fredet bygning og enten 3 eller 6 etager i Stormgade 20, der ikke er fredet, men bevaringsværdig. Københavns Museums udstillingsrum skal placeres i Stormgade 18. I Stormgade 20 ønskes indplaceret Københavns Museums administrative funktioner samt Fund-indtag og andre kommunale administrative funktioner.


Totalrådgivning - Renovering af Tingbjerg Svømmehal

HUNDSBÆK & HENRIKSEN har sammen med Nøhr & Sigsgaard og Teknologisk Institut vundet​

totalrådgivning i forbindelse med renovering af Tingbjerg Svømmehal. Renoveringen omfatter udskiftning af skvulperender med overløbsrender, ny ​bassinbund, katodisk beskyttelse, nyt vandbehandlingsanlæg, nye kemikalieanlæg, ventilationsanlæg, betonreparationer, renovering af bade- og omklædningsrum og udskiftning af let facadeparti. Totalrådgiver varetager rådgivningen i alle faser fra program til aflevering af anlægget, herunder forestå entrepriseudbud samt kontakt til myndigheder.


Totalrådgivning - Glostrup Fritidscenter

HUNDSBÆK & HENRIKSEN har sammen med Nøhr & Sigsgaard og Teknologisk Institut vundet:

​Etablering af tilbygning til Glostrup Svømmehal indeholdende varmtvandsbassin for anvendelse til babysvømning og genoptræning af handicappede. Adgangen sker via eksisterende svømmehal, hvor der også skal foretages mindre ombygning i relation til varmtvandsbassinet. Opgaven omfatter ligeledes etablering af komplette installationer herunder ventilation og vandbehandling. Der ønskes etableret energieffektive løsninger. Tilbygningen andrager ca. 200 m2 og et vandareal på 55 m2. Ydelserne vil omfatte revision af dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt tilsyn og byggeledelse.

​Seneste nyt

50 års jubilæum - Jørgen Grochalski, Vejle afdeling
20-02-2019
Vi glæder os over at kunne fejre et helt enestående jubilæum idét teknisk assistent i Vejle, Jørgen Grochalski, har været ansat i firmaet i 50 år!
Læs hele nyheden
Velkommen til salgschef Jørgen Hangel
13-02-2019
Hundsbæk & Henriksen A/S har styrket medarbejderstaben med salgschef Jørgen Hangel i firmaets hovedafdeling i Vejle. Han er en målrettet og udviklingsorienteret civilingeniør, MBA, hvis stærke kompetencer giver ham er solidt afsæt for at medvirke til virksomhedens fortsatte vækst.
Læs hele nyheden
Hundsbæk & Henriksen A/S styrker organisationen
08-02-2019
Vi glæder os over at have budt velkommen til en række nye medabejdere... - og vi har plads til flere!
Læs hele nyheden
Byggeriet på Thyborøn Vandkulturhus er begyndt
04-02-2019
Endelig er finansieringen på plads på Thyborøn Vandkulturhus, hvor en eksisterende idrætshal ombygges til at kunne rumme badefaciliteter i form af svømmehal med sauna og andre vandkulturaktiviteter, og i dag går byggeriet i gang.
Læs hele nyheden
Velkommen til el-installatør Michael Lund Svendsen
18-01-2019
HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S har styrket vores hovedkontor i Vejle med ansættelsen af el-installatør Michael Lund Svendsen
Læs hele nyheden
Glædelig Jul fra alle os i Hundsbæk & Henriksen
14-12-2018
Hundsbæk & Henriksen ønsker glædelig jul til alle og glæder os over, at vi i 2019 skal i gang med mange nye projekter med nye og nuværende kunder og samarbejdspartnere.
Læs hele nyheden
Vi fejrer brandrådgiver Per Christiansen
28-11-2018
Kollegaer var i dag samlet til morgenbrød i vores Horsens-afdeling i anledning af brandrådgiver Per Christiansens 70 års fødselsdag.
Læs hele nyheden
Rejsegilde på Dragør Svømmehal
16-11-2018
Hundsbæk & Henriksen A/S deltog i går i rejsegilde for endnu et spændende svømmebadsprojekt: Den arkitekttegnede Dragør Svømmehal, som skrider planmæssigt frem og forventes færdig i sommeren 2019
Læs hele nyheden
Indvielse af VELUX Collection udstillingsgård i Østbirk
14-09-2018
VELUX Collection – vinduesvirksomhedens samling af historiske værker - er blevet indviet på ØB-gården, som er stedet, hvor VELUX-eventyret startede. Hundsbæk & Henriksen A/S har, i samarbejde med Rosan Bosch Studio, projekteret ombygningen af den gamle gård samt de omkringliggende anlæg, som nu danner rammen om et nyt top moderne og interaktivt udstillingscenter for vinduesgiganten
Læs hele nyheden
Hundsbæk & Henriksen A/S er finalist i konkurrence om nyt koncept for seniorboliger
06-07-2018
Hundsbæk & Henriksen A/S er, sammen med vores dygtige samarbejdspartnere E+E Arkitekter, med som den ene af to finalister i konkurrenceprojektet om et helt nyt koncept for seniorboliger i naturbydelen Ringkøbing K
Læs hele nyheden
Åbningsfest på Fjordenhus i Vejle
09-06-2018
​I dag indvies Fjordenhus, som er KIRK KAPITAL A/S´ spektakulære domicil, designet af Olafur Eliasson og hans studio. Åbningsfesten finder sted på Havneøen i Vejle. For Hundsbæk & Henriksen markerer det en milepæl på et storslået projekt, som vi gennem et årti har været en del af – både som bygherrerepræsentant, bygherrerådgver og byggeleder.
Læs hele nyheden
Nyt projekt er startet - Udvidelse af Haderslev Stadion
07-06-2018
Snart kan fodboldfans i Sønderjylland se kampe uden at bekymre sig om vind og vejr. Vi er startet på udvidelsen af Haderslev Stadion, som vi udfører sammen med Cawo A/S og P+P Arkitekter.
Læs hele nyheden
50 års fødselsdag for Direktør Flemming Hoff
29-05-2018
Direktør Flemming Hoff Jakobsen blev 50 år d. 28. maj. Dagen blev fejret af kollegaer med morgenbord
Læs hele nyheden
PROJEKT VUNDET – OPFØRELSE AF NYT NATIONALT BRYDECENTER I NYKØBING F.
17-05-2018
Sammen med GPP Arkitekter og Dansk Halbyggeri har vi vundet projektet om at etablere et nyt nationalt Brydecenter for Brydeklubben Thor og Guldborgssund Kommune.
Læs hele nyheden
​DAB HAR VALGT HUNDSBÆK & HENRIKSEN BLANDT LANDETS DYGTIGSTE RÅDGIVERE ​
07-05-2018
Hundsbæk & Henriksen har vundet 3 rammeaftaler med DAB - Dansk Almennyttigt Boligselskab -vedrørende renovering af almene boliger i Danmark.
Læs hele nyheden
NYE RENOVERINGSSAGER SKUDT I GANG
02-05-2018
​En af Hundsbæk & Henriksens kernekompetencer er at renovere og modernisere eksisterende boliger, så de bliver tidssvarende og fremtidssikrede. Vi har netop skudt to nye projekter i gang: Tranevænget og Ryparken II.
Læs hele nyheden
​NYT PROJEKT VUNDET – EGTVED SVØMMEHAL
20-04-2018
Hundsbæk & Henriksen A/S skal endnu en gang lave svømmehal - denne gang har vi, sammen med vores samarbejdspartnere GPP Arkitekter A/S og CC Contractor A/S, vundet projektet om en ny svømmehal i Egtved for Vejle Kommune.
Læs hele nyheden
Første spadestik på Bataljonen i Ringsted
05-02-2018
​Vi har markeret første spadestik på Bataljonen, hvor Hundsbæk & Henriksen projekterer 86 lyse familieboliger og 6 ungdomsboliger for Andelsboligforeningen af 1941 på det gamle kaserneområde.
Læs hele nyheden
Hundsbæk & Henriksen vinder DOMEA- rammeaftale om renoveringsopgaver i Vestdanmark
16-01-2018
Sammen med RUM Arkitekter er vi blandt landets dygtigste rådgivere og har vundet DOMEA.DK-rammeaftale om renoveringsopgaver for almen boligorganisationer i Vestdanmark.
Læs hele nyheden
Vi projekterer HOFORs nye driftscenter i Herlev
15-11-2017
Vi har i Samarbejde med Raunstrup vundet totalentreprisen på et nyt driftscenter for HOFOR i Herlev
Læs hele nyheden

​​HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S - Rådgivende Ingeniører

​Roms Hule 4, 4. sal, 7100 Vejle   |   Telefon: 79 43 53 00   |   E-mail: hh@huh.dk