​Velkommen til Hundsbæk & Henriksen A/S - Rådgivende Ingeniører

Telefon: ​79 43 53 00

E-mail: hh@huh.dk

Anlæg/miljø

Varbergparken - Adgangsvej med tilhørende vej- samt stibro

Bygherre: Haderslev Andelsboligforening

Projektering, udbud samt tilsyn for etablering af ny adgangsvej med tilhørende vej og stibro.

​Genbrugsplads, Endelavevej, Horsens

Bygherre: Horsens Kommune

Totalrådgivning i forbindelse med omfattende ændring/etablering af kloak, pladsindretning, hævet bygning samt belysning.

Horsens Genbrugsplads er i perioden 2011 – 2012 blevet ombygget til en mere moderne og brugervenlig plads.

Hele pladsen er blevet belagt med betonsten.

Pladsen er blevet indrettet med 4 kørespor, hvor de 3 anvendes til parkering i forbindelse med aflæsning.

For håndtering af de større materialer er der etableret en hævet flade, hvor affaldet aflæsses over rækværk til laverestående containere.

Pladsen under den hævede flade anvendes til depot samt håndtering af genbrugsting, kemikalier, elektronik mm.

​Haderslev Andelsboligforening, "Den Aktive Park"

Bygherre: Haderslev Andelsboligforening

"Den Aktive Park" er en offentlig træningspark, der indgår som en del af helhedsplanen for Varbergparken i Haderslev. "Den Aktive Park" indeholder blandt andet elementer som stolpeskov, fliselabyrint, gummibakker, vandelementer, klatreskulptur og boldbane. Parken er et unikt træningsanlæg, der kan anvendes til leg, motion og genoptræning. Den er beliggende umiddelbart op til Sundhedscenter Kildebakken.

​Andelshaverne Kildegården, Skovlunde

Bygherre: Andelshaverne Kildegården, Skovlunde

Udførelse i perioden 2010 - 2012.

Spildevandskloakering af ca. 525 kolonihaver samt regnvandskloakering af adgangsvej incl. 5 jordbassiner.

Rentvandsforsyning af området.

​Sønderborg Bymidte, etape 1

Bygherre: Sønderborg Kommune

Anlægsarbejdet er beliggende i Sønderborg centrum, i den nordlige ende af Perlegade og ned til Rønhaveplads.

Anlægsarbejdet omfatter etablering af ca. 1650 m² ny granitflisebelægning, nyt inventar, beplantning og træer, ny belysning.

Arbejdet omfatter rydning, gravearbejde for ny fjernvarme, afvandingsrender inkl. ledningsarbejde, bundopbygning, belægning

af chaussesten og granitfliser, nyt byrumsinventar, beplantning og ny belysning.

​Aasiaat Grønland - Kloak

Bygherre: Qaasuitsup Kommunia - Aasiaat

Omfang: 400 m hovedkloak ved Hans Lyngep Aqquserna - Quqqap Tunia i Aasiat. Opdelt i 2 ledningsstrækninger som tilsluttes eksist. afløbssystem.

Udbydes i offentlig licitation i fagentrepriser.

​Gateway E45/Danmarks Transportcenter

Bygherre: Gateway E45/Danmarks Transportcenter

Renovering af adgangsvej til boulevard samt etableret en ny rundkørsel.

Boulevarden er etableret med 2 m bred midterrabat hvor i der er belysning samt beplantning. Midterrabatten samt siderabatten er afsluttet med kantsten mod asfalten.

Der er taget hensyn til de eksisterede forhold således at mindst muligt skulle ændres. Bl.a. er den eksisterende afvanding genanvendt i størst muligt omfang og suppleret med enkelte nye afvandingsbrønde og dræn.

Der er etableret en ny rundkørsel på Dieselvej efter samme principper som den eksisterende rundkørsel. Den eksisterende rundkørsel er dog ændret således der i fremtiden er mulighed for at modulvogntog kan passere gennem begge rundkørsler.

415 lbm boulevard - er etableret

190 lbm boulevard - planlægges

Projektering af alle ingeniørdiscipliner. Fagtilsyn med alle ingeniørdiscipliner. Byggeledelse (fagentrepriser).

Omfang: 5.600 m²

​Spildevandsseparering i Uhe

Bygherre: Aabenraa Kommune

Separation af kloakledninger.

Planlægning samt projekt for separering af regn- og spildevand i Hellevad, herunder papacitetsberegninger samt kloak-TV undersøgelser.​

​Vejle-Andkær cykelsti

Bygherre: Vejle Kommune

For Vejle kommune er udarbejdet projekt for dobbeltrettet cykelsti mellem Fredericiavej og Andkær, godt 3,5 km.

Der er ved Andkær tilsluttet eksist. cykelsti og ved Fredericiavej, lyskryds, er der ca. 300 m før krydset lavet krydsning af vejen således der i begge vejsider er cykelsti hvorved cyklisterne inden de når lysreguleringen er fordelt på retninger. Der er på strækningen etableret buslommer som cykelstien er ført bagom, samt diverse krydsninger med tilstødende veje samt markoverkørsler.

​Byforskønnelse i Lunderskov

Bygherre: Lunderskov Kommune

Renovering af gadebilledet i det centrale Lunderskov by omfattende hovedgaden fra Hvidkildeparken til stationen incl. torve og vejtilslutninger.

Renovering og forbedring af trafikstrukturen samt etablering af ny busterminalen.

​Byparken i Vejle - udvidelse

Bygherre: Vejle Kommune

Udvidelse af byparken, hvor omløbsåen fortsat er en integreret del og motivet fra den eksisterende bypark fortsættes med bakker i græs og bakker i lavt terræn med sivskov, der afhængigt at vandstanden i åen forandres til øer. En gangbro forbinder de to parker. Parkeringsareal for Kunstmuseeum og hotel vil fremstå som samlet flade.

Projektet er udført som en fortsættelse af en tidligere opgave.

​Hellevad Spildevandsseparering

Bygherre: Aabenraa Kommune

Separation af kloakledninger.

Planlægning og projekt for separering af regn- og spildevand i Hellevad, herunder kapacitetsberegninger samt kloak-tv undersøgelser.

​Middelfart Bymidte

Bygherre: Middelfart Kommune

Renovering af Middelfart torv samt tilstødende gågader med tilknytning til havnefronten.

​Center Syd Billund

Bygherre: Billund Kommune

Udvidelse af Rådhustorvet - Etablering af vej-, parkerings- og pladsarealer mv, herunder rørlægning af Billund Bæk i f.m. det nye Billund center Syd.

​​HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S - Rådgivende Ingeniører

​Roms Hule 4, 4. sal, 7100 Vejle   |   Telefon: 79 43 53 00   |   E-mail: hh@huh.dk