​Velkommen til Hundsbæk & Henriksen A/S - Rådgivende Ingeniører

Telefon: ​79 43 53 00

E-mail: hh@huh.dk

Prækvalifikationer

Totalentreprise ifm. renovering og ombygning for Københavns Kommune

Project Ottilia P/S planlægger renovering og ombygning af to bygninger til samling af 5 job- og beskæftigelsescentre for Københavns Kommune. Bygningerne ligger i Valby, og entrepriseopgaven indeholder nedrivning af alle indvendige bygningsdele, udskiftning af de eksisterende indvendige installationer, ny indretning af begge bygninger, samt fornyelse af facader ved bl.a. udskiftning af de eksisterende vinduer. I de eksisterende to gårdrum indrettes udeopholdsrum for borgere og medarbejdere. På de øvrige udearealer etableres parkeringspladser til biler og cykler. Arbejderne skal udføres fra efteråret 2017 til afleveringen ved indgangen af 2019, hvor bygningen skal tages i brug.

Vores team består af:
Totalentreprenør: B. Nygaard Sørensen
Arkitekt: Mangor & Nagel

Totalentreprise - Hærvejsskolen og dagtilbudsstruktur Rødekro – Udvidelse af skole og daginstitution

Aabenraa Kommune planlægger udvidelse af Hærvejsskolen i Rødekro i forbindelse med en fysisk sammenlægning de tidligere skoler - Fladhøjskolen og Rødekro Skole. Endvidere planlægges udvidelse af daginstitution på adressen Skovbrynet 4. Projektet omfatter samling af skolen der skal indeholde alle klassetrin fra 0. til 9. klasse og rumme ca. 100 ansatte og 830 elever, hvoraf 240 elever forventes at ville benytte SFO-tilbuddet for 0.-3. årgang, mens ca. 30 børn vil benytte klubtilbuddet. Der skal i alt nybygges ca. 4240 m2 og ombygges ca. 500 m2. Den nye daginstitution skal kunne rumme ca. 30 ansatte (som er på arbejde samtidigt) og ca. 250 børn fordelt på 3 vuggestuegrupper, 9 børnehavegrupper,1 specialbørnegruppe og derudover en gæstedagpleje. Der skal i alt nybygges ca. 1 210 m2 og ombygges ca. 108 m2.
Totalentreprenør:Bo Michelsen
Rådgiver: Kjær & Richter
Rådgiver: HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

Totalrådgivning - HAB, afd. 70 Præstevænget

​Vi er blevet prækvalificeret til projektet som omfatter opførelse af 52 almennyttige familieboliger i 4 punkthuse med 13 boliger i hvert hus. Boligerne opføres i 5 etager og arkitekturen tager afsæt i funkisstil med selvstændige terrasser, altaner, eller tagterrasser. Punkthusene opføres med forskellige boligtyper og indrettes med lyse, imødekommende lejligheder omkring en fælles opgangskerne, hvor fokus har ligget på at kombinere arkitektonisk udtryk og rummelig kvalitet med tilgængelighed. Familieboligerne opføres med et gennemsnit på ca. 97 m². Vejadgang sker fra Præstevænget. Den nødvendige parkering for området og de nye boliger placeres ved 6 p-arealer placeret tæt på bebyggelserne. Den eksisterende plastikfabrik på grunden skal nedrives før byggestart.

Totalrådgiver: KANT Arkitekter A/S
Underrådgivere: JAJA Architects ApS og Hundsbæk & Henriksen A/S


Rammeaftale UC Syd, Esbjerg - Ingeniørrådgivning

Vi er blevet prækvalificeret til UC Syd - Rammeaftale vedrørende Ingeniørrådgivning i Esbjerg med henblik på etablering af 4-årige samarbejder om planlægning, projektering og udførelse af en række genopretnings- og moderniseringsopgaver samt byggesager med arealtilvækst. UC Syd ønsker med udbuddet at indgå en rammeaftale vedrørende ingeniørydelser indeholdende de leverancer der fremgår af ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning. Porteføljen af byggeprojekter er forskelligartet og omfatter såvel genopretningsarbejder, moderniseringsarbejder, ombygninger, samt mindre tilbygninger.

Opgaverne i denne rammeaftale kan indeholde nedenstående, og kan udføres på alle UC Syds lokationer. Listen er ikke udtømmende: UC Syd har adresser i Esbjerg, Haderslev, Kolding, Aabenraa og Jels.
- Ombygning i eksisterende bygningsmasse med varierende kompleksitet og størrelse. Det er UC Syds intention at rammeaftalen skal dække alle størrelser af opgaver.
- Genopretning af klimaskærm.
- Anlægsopgaver som etablering af parkeringspladser, vejadgang, kloaksanering ol.
- Miljøscreening og miljørapporter i forbindelse med byggearbejder.
- Tilstandsvurdering af eksisterende tekniske installationer, og udarbejdelse af energitiltag.
- Brandstrategirapport ved lokaleændring eller tilbygning.
- Indvendigt vedligehold.

Opførelse af nyt driftscenter for HOFOR A/S i Herlev - Totalentreprise

HOFOR A/S planlægger opførelse af nyt driftscenter Projektet omfatter opførelse af driftscenter som skal indeholde følgende elementer: - Hal med lager og garager mv. af ca. 2100 m2 - Administrations- og servicebygning af ca. 1000 m2. Hallen skal, foruden at fungere som lagerfunktion, også tjene som garage for store køretøjer med tilhørende værksted, smøregrav, lift og vaskehal med ventilationsanlæg.

Administrations- og servicebygningen skal have forbindelse til hallen. 1. salen skal rumme mødefaciliteter, mens der i stueetagen skal forefindes bad- og omklædningsrum samt en kantine. 

Vi samarbejder med Raunstrup A/S på projektet.

Boligrenovering i Nykøbing Falster på Hammerlodden/Teglværksgade

Boligerne i Nyføbing F. Boligselskabs Afdeling 35 skal renoveres. Afdelingen består af 84 lejemål – fem blokke i tre etager - bygget i 1943-1947.
Byggeopgaven omfatter:
•Der skal foretages 9 boligsammenlægninger, så der efter renoveringen er 75 boliger
•Totalrenovering af køkkener, vvs-installationer, mekanisk ventilation, drænledninger samt renovering af klimaskærme
•Der skal etableres omfangsdræn, og udearealerne opdateres
•Samtlige beboere skal i perioder midlertidigt genhuses i pavilloner. Alle ydelser i forbindelse med genhusning, herunder koordinering og beboerinddragelser er en del af totalrådgiverens ydelse.
Vores samarbejdspartnere er: KANT arkitekter a/s.

Opførelse af plejeboliger ved Sjælsø Plejecenter i Birkerød/Rudersdal Kommune

Plejecenter Sjælsø skal udvides med ca. 28 almene plejeboliger.
Byggeopgaven opfatter:
•Projektering og opførelse af nye plejeboliger inklusive fælles boligarealer med tilknyttede servicearealer
•Projektering og anlæg af adgangsvej, parkeringspladser og udendørs opholdsarealer
•Delvis nedrivning og bortskaffelse af eksisterende bygning.
Projektet udbydes i totalentreprise.
Vores samarbejdspartnere er: Raunstrup Byggeri A/S og Rubow Arkitekter.

Der forventes delvis støtte fra Landsbyggefonden.


Nyt Børnehus i Skibby, Frederikssund

Vi er netop blevet prækvalificerede til at lave tilbud til etableringen af et nyt Børnehus i Skibby, som ligger i Frederikssund Kommune. Opgaven er udbudt i en totalentreprisekonkurrence.
Børnehuset får et bruttoareal på 840 m², og opgaven omfatter i hovedtræk projektering inkl. brugerinddragelse, myndighedsansøgning og udførelse. Der skal desuden etableres udearealer med legeplads, herunder terrænregulering samt p-pladser til Børnehuset. Byggeriet skal opføres efter BR15, og Frederikssund Kommune har et ønske om, at der eventuelt etableres jordvarmeanlæg og solceller.
Totalentreprenør - Bang Nielsen A/S
Arkitekt - Nordic Office of Architecture
Landskab – Vega Landskab
Konsulent/adfærdsforsker - Marie Martinussen

Ingeniør - HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

​Boligselskabet Sjælland – Rammeaftale

Vi er blevet prækvalificeret til at afgive tilbud til Boligselskabet Sjælland - Rammeaftale for arkitekt- og ingeniørydelser.

Rammeaftalen vil omfatte teknisk rådgivning og bistand vedrørende renovering, ombygning, istandsættelse og nybyggeri af boligselskabets ejendomme og de ejendomme, der administreres af boligselskabet. I den forbindelse vil der være delt rådgivning, projektledelse, projektering, totalrådgivning og bistand i forbindelse med planlægning og gennemførelse af renoverings- og nybygningsprojekter.

Arkitekt: KHS

Ingeniør: HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

Papirøen - Vandkulturhus i Københavns Havn

Vi er meget stolte af at være blevet prækvalificeret og indbudt til at lave projektkonkurrence på Papirøen – Vandkulturhus med foreningsaktiviteter og havnebad i Københavns Havn.

Om projektet
Papirøen er i dag et yderst velbesøgt udflugtsmål, som den ligger der centralt placeret i Københavns Havn. På øen findes en række industrihaller, hvor der i mange år tidligere blev opbevaret en masse papir, og hvor der ikke var adgang for offentligheden. Efter åbningen af øen er den blevet et upcoming område med en række kulturelle tilbud. Copenhagen Street Food holder eksempelvis til i en af de gamle fabrikshaller, og her kan københavnere, turister og andre interesserede få god mad fra hele verden, cocktails, kaffe og øl og mange andre lækkerier. Lækkerierne kan nydes på bænke/borde i hallen eller udenfor med udsigt til Nyhavn, Skuespilhuset, Operahuset, Ofelia Plads og den nye Inderhavnsbro, og når solen skinner, kan det være svært at finde en plads at slå sig ned.

I en periode holdt Experimentarium til i en af hallerne, ligesom både designere og arkitekter har taget den nye del af København til sig. Men alle de nye beboere er dog kun bosat på øen i lånt tid, for kontrakterne udløber ved udgangen af 2017.

Københavns Haller
I 2015 udskrev By & Havn en konkurrence om fremtiden for Papirøen, som Tegnestuen COBE vandt. Deres vinderforslag "Københavns Haller" går ud på at rive alle de eksisterende bygninger ned og erstatte dem med nye haller, som skal omkranse et indre grønt rum. Hallerne skal også huse erhverv og et svømmeanlæg, og oven på hallerne skal der bygges boliger med vandudsigt. Der skal altså formes og bygges et nyt, uformelt kulturelt ikon for København, som inviterer alle indenfor med en lang række aktiviteter. De nuværende aktiviteter flytter ud, når Papirøen bebygges, men nye flytter ind og fastholder og udvikler den positive succeshistorie og unikke identitet, som Papirøen allerede har fået.

COBEs helhedsplan skal nu bearbejdes, og vi glæder os til at deltage i arkitekternes arbejde med at få udarbejdet konkurrencemateriale, hvor Hundsbæk & Henriksen blandt andet skal brugevores særlige kompetencer med byggeri i og ved vand.

Teamet består af
Totalrådgiver: BIG - Bjarke Ingels Group
Samarbejdende arkitekt: COBE
Landskabsarkitekt: SLA
Vandhåndtering: Teknologisk Institut
Energi & bæredygtighed: Esbensen
Akustik: Gade & Mortensen
Kunstner: AKassen
Konstruktioner, brand og installationer: HUNDSBÆK & HENRIKSEN

Fællesskabets Hus i Skanderborg

Skanderborg Kommune planlægger opførelse af plejecenter i Ry. Projektet omfatter opførelse af nyt plejecenter i Ry. Plejecenteret skal hedde Fællesskabets Hus og skal indeholde 72 boliger samt serviceareal. Til de 72 plejeboliger er der tilknyttet fælles boligarealer, og servicearealer. Herudover skal Fællesskabets Hus rumme centerfunktioner som blandt andet cafe, sundhedsklinik, administrative faciliteter, træningstilbud, dagaktiviteter, multisal, produktionskøkken, depotrum mv.

Totalentreprenør: Jørgen Friis Poulsen a/s

Underrådgiver: Frost Larsen A/S

Underrådgiver: HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S​

Katrinebjerg Afd. 77, Aarhus - Opførelse af ungdomsboliger

Boligkontoret Aarhus planlægger opførelse af ungdomsboliger ved Katrinebjerg. Projektet omfatter opførelse af 115 ungdomsboliger i op til 5 etager. Boligerne skal være dgnb-miljøcertificeret. Eksisterende byggeri skal nedrives.

Totalentreprenør: K.G. Hansen & Sønner

Arkitekt: Friis & Moltke

Landskab: MOVE Landskab

Ingeniør: HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

​​

​​HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S - Rådgivende Ingeniører

​Roms Hule 4, 4. sal, 7100 Vejle   |   Telefon: 79 43 53 00   |   E-mail: hh@huh.dk