​Velkommen til Hundsbæk & Henriksen A/S - Rådgivende Ingeniører

Telefon: ​79 43 53 00

E-mail: hh@huh.dk

Skoler / undervisning

Rødkilde Gymnasium. Tilbygning til klassefløj

Bygherre: Rødkilde Gymnasium

Tilbygning af 2.500 m2 til eksisterende gymnasium.

I stueplan indeholder tilbygningen øgede kantine-faciliteter, studievejlederkontorer. Centralt projektareal der udnytter et eksisterende niveauspring til etablering af amfi trappe med mulighed for samlinger m.v. Der etableres et separat auditorium med podieopbygning/lift med tilgang fra flere afdelinger samt et stort forberedelsesrum med 16 forberedelsespladser.

På 1. sal rummer tilbygningen basislokaler, møderum, grupperum og læsevejlederkontor. Der etableres et centralt projektareal som indskudt dæk – der giver mulighed for dobbelthøjde i visse områder af det centrale fællesrum. 1. sal tilkobles til den eksisterende hovedfløj ved inddragelse af et basislokale, derved etableres et nyt gennemgående projektareal på 1. sal – en slags ”vandrehal i luften”.

Ialt 2.500 m2.

​Egebjergskolen, Horsens

Bygherre: Horsens Kommune

Indvendig renovering af klassefløj efter skimmelsanering.

Klassefløj omfatter 4 klasseværelser og fysik.

Nyt ventilationsanlæg i 2 fløje - nordfløj (etape 1) og sydfløj (etape 2), nye akustik lofter samt isolering med papiruld.

VVS forsyning til nye ventilationsanlæg samt ny vask i fysik.

Maling af alle indvendige overflader.

Fagfløj blev på samme tid efterisoleret med papiruld.

I alt 1.720 m2

​Petersmindeskolen, Vejle - Tagrenovering

Bygherre: Vejle Kommune

Projektet indeholder renovering af ca. 3.500 m² tag samt efterisolering i tagrum og etablering af nye ventilationsanlæg med VAV-styring.

Det eksisterende eternittag indeholder asbest, og saneres forskriftsmæssigt.

Det nye tag er paptag med listedækning på krydsfinér, som monteres på eksisterende gitterspær.

​Arnborg Skole

Bygherre: Herning Kommune

Bygningsrenovering herunder asbestrenovering af Arnborg Skole med fokus på indeklimaforbedringer i form at nyt/nye mekaniske ventilationsanlæg samt følgearbejder, foranlediget af etableringen af ventilationsanlægget.

I alt 1.400 m2

​Aulum Byskole

Bygherre: Herning Kommune

Bygningsrenovering af Aulum Skole med fokus på indeklimaforbedringer i form at nyt/nye mekaniske ventilationsanlæg samt følgearbejder, foranlediget af etableringen af ventilationsanlægget.

I alt 5.100 m2

​Haderup Skole

Bygherre: Herning Kommune

Bygningsrenovering herunder asbestrenovering af Haderup Skole med fokus på indeklimaforbedringer i form at nyt/nye mekaniske ventilationsanlæg samt følgearbejder, foranlediget af etableringen af ventilationsanlægget.

I alt 2.500 m2

​Kibæk Skole

Bygherre: Herning Kommune

Bygningsrenovering af Kibæk Skole med fokus på indeklimaforbedringer i form at nyt/nye mekaniske ventilationsanlæg samt følgearbejder, foranlediget af etableringen af ventilationsanlægget.

I alt 1.400 m2

​LInd Skole

Bygherre: Herning Kommune

Bygningsrenovering af Lind Skole med fokus på indeklimaforbedringer i form at nyt/nye mekaniske ventilationsanlæg samt følgearbejder, foranlediget af etableringen af ventilationsanlægget.

I alt 550 m2

​Lundgårdskolen

Bygherre: Herning Kommune

Bygningsrenovering af Lundgårdskolen med fokus på indeklimaforbedringer i form at nyt/nye mekaniske ventilationsanlæg samt følgearbejder, foranlediget af etableringen af ventilationsanlægget.

I alt 2.500 m2

​Elmehallen, Tietgenskolen, Odense

Bygherre: Tietgenskolen, Odense

I tilknytning til eksisterende bygningsmasse opføres ny multihal med enkelte klasseværelser. Den nye tilbygning etableres ud fra eksisterende kantinebygning med en mellembygning indeholdende klasseværelser i parterreplan og studieområde i stueplan.

Fra mellembygningen er der adgang til den nye multihal. I eksisterende kantine etableres både i parterreplan og i stueplan et nyt klasseværelse på hver etage.

Den eksisterende trappe i kantinen nedbrydes og der etableres en ny trappe.

I alt: Nybygning 1.700 m2 - Ombygning 200 m2

​Rødkilde Gymnasium, Vejle

Bygherre: Rødkilde Gymnasium

Udvidelse med ny klassefløj, ca. 1600 m² fordelt på 2 plan, Udvidelse med nyt auditorium samt ombygning af eksisterende lokaler.

​Engdalskolen, Brabrand

Bygherre: Århus Kommune - Børn og Unge

Tilbygning på ca. 730 m² til en eksist. skolefløj samt ombygning af ca. 2280 m² eksisterende skole.

Ombygningen er ikke gennemgribende, men specielt for bygning B's vedkommende afledt at et AT-påbud om dårligt indeklima samt en tagdækning med udtjent levetid.

Bygning A tilbygges og der sker ombygning af dele af den eksisterende skolefløj.

Udbydes i storentreprise i 3 entrepriser (Råhus, VVS og El) med 7 tilbudsgivere i hver.

​Rækker Mølle Skole, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bygherre: Ringkøbing-Skjern Kommune

Bygningsrenovering af Rækker Mølle Skole med fokus på energirenovering/-optimering.

Energiopgaven kommer til at bestå i en ambitiøs energirenovering/optimering af den bestående bygning, herunder implementering af vedvarende energi.

Omfang: 3.800 m²

​Learnmark Horsens - Helhedsplan

Bygherre: Learnmark Horsens

Bygherrerådgivning i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplan for Learnmark Horsens.

Learnmark Horsens skal samles på 2 adresser i Horsens fra de nuværende 4 adresser, og dette medfører ny- og ombygninger for ca. 150 mill. DKK. I forbindelse med helhedsplanen undersøges mulighederne for anvendelse af alternative energiformer og bæredygtigt byggeri med bl.a. LAR-systemer til at holde regnvandet på parcellerne under kraftige regnskyl.

Helhedsplanen skal danne grundlag for udarbejdelse af lokalplan for områderne. HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S leverer de ingeniørmæssige inddata til lokalplanen.

​VUC Fyn & Fyn´s HF-Kurser

Bygherre: VUC Fyn & Fyn´s HF-Kurser

Opførelse af et nyt byggeri til unge- og voksenundervisning og -uddannelse. Byggeriet vil omfatte mellem 11.500 og 12.500 bruttoetagekvadratmeter samt kælder og udenoms arealer.

Omfang: 12.500 m²

​Fredericia Gymnasium

Bygherre: Fredericia Gymnasium

Multihal:

Renovering af eksisterende idrætshal samt tilbygning af ny multihal i 2 etager. Multihallen har et bruttoareal i stueetagen på 344 m² og er udlagt til multisal, sminkerum, toiletter og depotrum. Derudover er der en indskudt etage for teknik.

1. salen har et bruttoareal på 344 m² og er udlagt til fitnesslokale, klasseværelse samt depot og rengøringsrum.

Naturfagslokaler:

​Renovering og udbygning af naturfagslokaler på, indeholdende 3 laboratorier (natur, fysik og kemi) med tilhørende undervisningslokaler og fællesområde, fordelt på ca. 450 m² tilbygning og ca. 1.260 m² renovering.

Fløj C - ombygning/tilbygning

Ombygningen omfatter nedlæggelse af 2 stk. undervisningslokale ved kantinen stueetagen, samt ligeledes nedlæggelse af 2 stk. undervisningslokale i kælderen under kantineområdet.

Tilbygningen omfatter ny bygning i 2 etager til indretning af nye undervisningslokaler i alt ca. 1000 etagemeter, incl. sammenbygning med eksisterende bygning.

Omfang: 3.150 m²

​Tinglev Skole

Bygherre: Tinglev Skole

Udgangspunktet for ”Ny indskoling på Tinglev Skole” er at samle de forskellige funktioner i en ny og selvstændig bygning i tæt forbindelse med den øvrige skole.

Den overordnede indretning vil være præget af fleksibilitet og multianvendelighed, så synergien mellem leg og læring udnyttes optimalt.

Der fokuseres på lave driftsomkostninger mht. energiforbrug, servicering af tekniske installationer og robusthed i overflader mod fysisk overlast.

Bygningen funderes direkte på insitu-støbte punkt- og stribefundamenter.

Tagkonstruktionen opbygges af bærende stålbjælker som understøttes af de bærende vægge samt fritstående stålsøjler.

Projektet udføres i tæt samarbejde med skolens ledelse og øvrige rådgivere.

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S har forestået projektering af bærende konstruktioner, VVS, ventilation og el.

Omfang: 1.500 m²

​Middelfart Gymnasium & HF - Etape 3-13

Bygherre: Middelfart Gymnasium og HF Kursus

Projektering af bærende konstruktioner, VVS- og el-installationer samt brandstrategirapport i forbindelse med ombygning af Middelfart Gymnasium & HF.

Omfatter ombygning af eksisterende bygning, udskiftning af vinduer og facader, renovering af forhal, alle installationer, efterisolering af eksisterende tagflader samt renovering af betonstern ved alle facader.

Ombygning og energirenovering af 3.500 m².

Nybygning af 250 m² undervisning

PCB renovering.

Omfang: 3.750 m²

​Munkensdam Gymnasium, Kolding

Bygherre: Munkensdam Gymnasium

Opførelse af ny naturfagsfløj på Munkensdam Gymnasium indeholdende 3 laboratorier (fysik, biologi og kemi) á ca. 100m² og 6 naturfagslokaler á ca. 70 m². I alt en nybygning på ca. 1200m², der også rummer elevarbejdspladser, toiletter, trappe, elevator, rengøringsrum, fagdepoter, o.lign. Dertil nyindretning af den eksisterende naturfagsfløj til almindelige klasselokaler hhv. omklædningsrum i forbindelse med eksisterende idrætshal.

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S varetager projekterings- og byggeledelse samt ingeniørrådgivning indenfor disciplinerne konstruktioner, el, vvs, ventilation og anlæg.

Omfang: 2.200 m²

​Sølystskolen, Silkeborg

Bygherre: Silkeborg Kommune

Projektet, der er vundet i totalrådgivnings-konkurrence tager udgangspunkt i en gennemført, administrativ sammenlægning mellem de to byskoler Nørrevangskolen og Nordre Skole på Nørrevangskolens matrikel i Silkeborg.

Den nye skole har fået navnet Sølystskolen. Sammenlægningen medfører bl.a. en kapacitetsudvidelse fra 16 klasser op til 33 klasser, og rådgiverteamet vil i tæt samarbejde med brugere og bygherre fra start til slut deltage i arbejdet med at definere krav og ønsker samt udvikle det rette løsningsforslag for udvidelse og modernisering af en ny visionær, fleksibel Sølystskole med naturlige væresteder og samlingspunkter: Fra brugerproces, analyse, programmering, skitsering, projektering og til opførelse og ibrugtagning i 2013.

Totalrådgiver: RUM Arkitekter

Omfang: Nybygning 3.100 m2, ombygning 1.000 m2, nedbrydning 2.300 m2

Klostermarkskolen

Bygherre: Roskilde Kommunale

Ombygning af klimaskærm og dele af de tekniske anlæg på 3 fagfløje på Klostermarksskolen.

HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S forestår renovering af el-installationer, ventilationsanlæg, varmeanlæg, konstruktioner, overdækning af ca. 300 m² gårdrum samt PCB- og asbestrenovering.

Omfang: 12.000 m²

Egmont Højskolen

Bygherre: Egmont Højskolen

Nyt vandkulturhus med svømmebad, træningsbassin, idrætshal og motionscenter, der er skræddersyet til fysisk handicappede.

Bygningen opføres som lavenergibyggeri.

Omfang: 5.300 m²

Morten Børup Skolen, Skanderborg

Bygherre: Skanderborg Kommune

Etablering af ventilationsanlæg i skolens aula, suppleret med hybrid ventilation for en personbelastning op til 450 personer. Ændring af den traditionelle "forsamlingshus scene" til trappeopbygget multiscene, hvor ventilationen samtidig blev integreret i scenevæg.

Beregning af akustik og valg af akustikregulerende overflader.

Omfang: 500 m²

Strib Idrætsefterskole, ny sportshal

Bygherre: Strib Idrætsefterskole

Opførelse af træningshal, undervisningslokaler til naturfag og foredragssal. HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S

forestår alle ingeniørdiscipliner samt byggeledelse og fagtilsyn.

Omfang: 2.045 m²

​Hyllehøjskolen, Middelfart

Bygherre: Middelfart Kommune

Udbygning og renovering - etapevis - SFO, indskoling, mellemtrin, udskoling, pædagogisk servicecenter, administration/lærerområde, kreativt område, naturvidenskabeligt område, musikområde og udearelaer. Projektering blev udført i samarbejde med skoleledere, lærerudvalg og skolepædagoger.

​Viby Efterskole, Nørre Aaby

Bygherre: Viby Efterskole

Udarbejdelse af dispositionsforslag til etapevis udbygning med elevværelser, opholdsarealer, undervisningslokale,

foredragslokale, musiklokale og danselokale

Omfang: 1.590 m²

Hedensted Skole, etape 1

Bygherre: Hedensted Kommune

Etape 1 af 4. Projektering af bærende konstruktioner, VVS og el i forbindelse med tilbygning til eksisterende skole i form af ny indskoling/skolefritidsordnig

i 2 etager.

Omfang: 2.200 m²

​​HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S - Rådgivende Ingeniører

​Roms Hule 4, 4. sal, 7100 Vejle   |   Telefon: 79 43 53 00   |   E-mail: hh@huh.dk