​Velkommen til Hundsbæk & Henriksen A/S - Rådgivende Ingeniører

Telefon: ​79 43 53 00

E-mail: hh@huh.dk

Idræts- og svømmehaller

​Ekspertise inden for byggeri og renovering af svømmehaller

At renovere og bygge nye svømmehaller er en af del af Hundsbæk & Henriksens kerneforretning, og i løbet af de seneste år, har vi deltaget i omkring 15 opgaver landet over, som involverer vand. Det gælder fx traditionelle inden- og udendørs svømmehaller, hvor vi bl.a. har arbejdet på Taastrup og Tingbjerg svømmehaller. Vi har også medvirket til flytningen af Gigthospitalet i Sønderborg og på det anmelderroste vand- og idrætscenter på Egmont Højskolen, som er skræddersyet til handicappede.

Nyeste viden og efterprøvede kvalitetsløsninger

Hvad enten byggerier i vand er renoveringsopgaver eller nybyggeri, er det vigtigt at være meget omhyggelig med valg af løsninger, at få foretaget en risikovurdering af de givne forhold og efterfølgende udarbejde en plan for håndtering af disse.

Hundsbæk & Henriksen har tilegnet sig den nyeste teoretiske og praktiske viden om svømmebade og byggeri i og ved vand og har et stort indblik i arkitektarbejder og vandbehandlingsarbejde, hvilket er en stor fordel i projekterings- og udførelsesfasen for både projekterende, udførende og tilsynsførende.

Projektering af svømmehaller involverer - udover betonkonstruktioner - membranarbejder, indstøbningsdele, katodisk beskyttelse og koordinering af grænseflader til hhv. beklædninger, vandbehandling og bassinudstyr, hvor det er vigtigt, at forundersøgelserne har været grundigt udført.

Projektering og installationer i tæt samarbejde

Installationerne i og omkring svømmehallerne er en naturlig projekteringsopgave i forlængelse af selve projekteringen, og Hundsbæk & Henriksen har lang erfaring med såvel projekterings- som installationsdelen. På vandbehandlingsinstallationer trækker vi derudover på særlige kompetencer hos Teknologisk Institut, som vi har et mangeårigt succesfyldt samarbejde med.

Referencer​

Midtfyns Fritidscenter, Ringe

​Bygherre: Faaborg-Midtfyn Kommune

​Vi er totalrådgiver på etableringen af en ny 200m2  tilbygning med varmtvandsbassin i forbindelse med eksisterende svømmehal ved Midtfyns Fritidscenter i Ringe på Fyn. Herunder opførelsen af nyt varmtvandsbassin, inklusiv rørføring fra bassin og frem til eksisterende vandbehandlingsanlæg, samt udskiftning af beklædningen i det eksisterende 25m bassin med folie og klinker, og en delvis nedrivning af eksisterende vandrehjem.

Derudover skal vi projektere renovering af herreomklædningsfaciliteterne.

Illustration: E+E Arkitekter

​​

​​

Vagtelvængets Friluftsbad, Frederiksberg

Bygherre: Ejerforeningen Vagtelvænget

Opgaven omfatter renovering af friluftsbad med nyt vandbehandlingsanlæg, etablering af en udligningsbeholder i jorden samt renovering og ombygning af bassinet i form af etablering af nye højtliggende overløbsrender på langsiderne og plinte ved gavlender. Der forudsættes en ny klinkebeklædning i bassinet, ligesom der forudsættes en smøremembran til sikring af lang levetid.

Maribo Svømmehal

Bygherre: Lolland Kommune

Opgaven omfatter tilstandsundersøgelse af klimaskærmen på Maribo Svømmehal.

I undersøgelsen af klimaskærmen indgår tag og tagbeklædning, facader og facadebeklædninger, yderdøre samt vinduer og glasfacadepartier.

Gigthospital, Sønderborg

Bygherre: Gigtforeningen, Gentofte

Indretning af 5.900 m2 Gigthospital, herunder nybygning på 400 m2 med et attraktivt 12x6 m terapibassin, der får en central placering i behandlingen af gigtpatienterne.

Taastrup Svømmehal

Bygherre: Høje Taastrup Kommune

Totalrådgivning i forbindelse med renovering af Taastrup Svømmehal incl. tilstandsundersøgelse af bassinrum og vandbehandlingskælder:

 • ​Nye højtliggende overløbsrender og bassinopkanter
 • Ny bassinbund med nyt cirkulationssystem
 • Nødvendig betonrenovering
 • Nye klinkeoverflader i bassinerne
 • Opgradering af vandbehandlingsanlæg, placeret i en ny kælder
 • Opgradering af ventilationsanlæg m.v.
 • Ombygning af det bestående øvebassin til et varmtvandsbassin

Glostrup Svømmehal

Bygherre: Glostrup Fritidscenter

Opgaven omfatter etablering af tilbygning til Glostrup Svømmehal indeholdende varmtvandsbassin for anvendelse til babysvømning og genoptræning af handicappede. Adgangen til den nye hal sker via eksisterende svømmehal, hvor der også foretages mindre ombygning i relation til varmtvandsbassinet. 

Opgaven omfatter ligeledes etablering af komplette installationer herunder ventilation og vandbehandling ligesom der skal etableres en LAR-løsning samt returskyllevandssystem.

Farsø Svømmehal

Bygherre: Dronning Ingrid Hallerne

Renovering af Farsø Svømmehal med etablering af ny overfladebehandling i bassinerne og opgradering af cirkulationssystemet for svømmebassinet, vandbehandlingsanlægget og cirkulationssystemet for børnebassinet med henblik på overholdelse af de skærpede miljøkrav.

 • Komplet ny klinkebeklædning i bassiner
 • Ekstra afløb for svømmebassinets overløbrender
 • Nye samlerør fra svømmebassinets overløbsrender
 • Ekstra indløb i svømmebassinets lave gavlender
 • Nye rør til nye indløbsdyser i svømmebassin
 • Ekstra sandfilter og større pumpe m.m. for børnebassin
 • Ekstra afløb fra børnebassinets overløbsrender
 • Nye samlerør fra børnebassinets overløbsrender
 • Ekstra indløb i børnebassinet
 • Nye rør til nye indløbsdyser i børnebassin
 • Jord-, beton- og murerarbejde for nedlægning af nye rør
 • Overdækning af udligningsbeholdere

Ganløse Friluftsbad

Bygherre: Egedal Kommune

Totalrådgivning i forbindelse med renovering og ombygning af Ganløse Friluftsbad med følgende delarbejder:

 • Nedbrydning/nedskæring af den øverste del af bassinvæggen.
 • Udbygning og forbedring af bassincirkulationssystemet ved etablering af højtliggende overløbsrender på bassinlangsiderne og ny bund i bassin med nye indløbsrør.
 • Ved bassingavle etableres plinte.
 • Forbedring af returskyllesystem med skyllevandstank og større skyllekapacitet.
 • Etablering af udligningsbeholder i eksisterende kælder.
 • Udskiftning af sandfiltre til korrekt type med dysebund placeret i eksisterende kælder.
 • Etablering af aktiv kulfilter for reduktion af THM placeret i eksisterende kælder.

Hasle Skoles Svømmehal

Bygherre: Aarhus Kommune

Etablering af nye overløbsrender på langsiderne og plinte ved gavle. Endvidere ny bund i den lave del af bassinet. Nye klinkeoverflader omkring overløbsrenden, på plinte, delvis nye klinker på promenadedæk, delvis nye klinker i bassinet m.v.

Tingbjerg Svømmehal

Bygherre: Københavns Kommune

Gennemførsel af tilstandsvurdering af bassin- og dækkonstruktioner, klimaskærm samt omklædningsrum. Herudover renovering omfattende udskiftning af skvulperender med overløbsrender, ny bassinbund, katodisk beskyttelse, nyt vandbehandlingsanlæg, nye kemikalieanlæg, ventilationsanlæg, betonreparationer, renovering af bade- og omklædningsrum og udskiftning af let facadeparti.

Thyborøn Vandkulturhus

Bygherre: Thyborøn Fritidscenter

Vundet konkurrenceforslag til transformation af en eksisterende idrætshal til et visionært vandkulturhus med støtte fra Lokale- og Anlægsfonden. Forventet realisering fra 2016-2017.

Instituttet for Blinde og Svagsynede IBOS

Bygherre: Københavns Kommune

Totalrådgivning i forbindelse med renovering af bassin med etablering af højtliggende overløbsrende på langsiderne og plinte ved gavle incl. membran og nye klinkeoverflader i bassin. Endvidere delvis renovering af vandbehandlingsanlægget med nye filtre, ny filterfront, skyllevandstank m.v.

Rødby Svømmehal

Bygherre: Lolland Kommune

Udførelse af tilstandsvurdering af Rødby Svømmehal omfattende bassiner og dæk, udstyr, servicebygning, klimaskærm, el-installationer, VVS, ventilation, betonanalyser, skimmelsvampeanalyser m.v. Forslag til renovering af klimaskærm, bassiner, installationer, konstruktioner, vandbehandling, skimmelsvampe m.

​​

Sjørring Svømmehal

Bygherre: Thisted Kommune

Tilstandsvurdering og forslag til renovering af Sjørring Svømmehal. Renoveringsforanstaltningerne indeholder primært løsninger om et nyt vandbehandlingsanlæg i en ny kælder samt ombygning af bassinrummet med højtliggende overløbsrender på langsiderne og plinte ved gavle.

Snedsted Svømmehal

Bygherre: Thisted Kommune

På grundlag af den foretagne tilstandsvurdering af Snedsted Svømmehal anbefales det, at der

gennemføres renoveringsforanstaltninger der primært omhandler en ny kælder med et nyt vandbehandlings-anlæg for opfyldelse af myndigheds-krav samt nødvendige ombygninger af bassin og promenadedæk med nye klinkeoverflader i bassin og på promenadedæk.

Endvidere indeholder renoveringsforanstaltningerne nødvendige arbejder vedrørende klimaskærmen i svømmehal og serviceafsnit, opgraderinger og lovliggørelser af el-installationer samt nødvendige opgraderinger af VVS-installationer.​

Islevbadet

Bygherre: Rødovre Kommune

Udarbejdelse af tilstandsvurdering:

 • Gennemgang af overflader på promenadedæk og i bassin.
 • Gennemgang af bassinkonstruktioner og promenadedækkonstruktion på bagsiden.
 • Udtagning af borekerner i bassinvæggen til chloridanalyser samt makroanalyser til vurdering af betonens tilstand.
 • Udtagning af RCT-analyser (Rapide Chloride Tester) til fastlæggelse af chloridkoncentrationen i bassin- og    dækkonstruktionen. Chlorid-koncentrationen giver et billede af sandsynligheden for rusttæring a armeringsjernene.
 • Gennemførelse af EKP-målinger (Elektro Kemiske Potentialmålinger) på udvalgte områder af bagsiden af  bassin- og promenadedækkonstruktion. EKP-målinger giver et billede af de igangværende rust-processer i  armeringsjernene.
 • Frihugning af armeringsjernene i udvalgte områder til verifikation af rustprocesserne.

Renovering og ombygning af vandbehandlingsanlæg og bassin i Islevbadet, omfattende:

 • Fjernelse af klinker på dæk og de keramiske overløbsrender. Behugning af bassinvægge samt oprilning af      terrændækket for nye afløb. Nedskæring af toppen af bassinvæggen på langsiderne.
 • Delvis støbning af nyt dæk plus retablering af terrændækket omkring bassinet.
 • Støbning af ny konsol med overløbsrende på langsider og reparation af bassinvægge ved kælder.
 • Nye klinker og overbeton på promenadedæk incl. membran samt nye klinker i bassin.
 • Etablering af katodisk beskyttelsesanlæg på bassinvægge i kælder samt delvis på dæk over kælder.
 • Afrensning af rust på bassinudstyr samt nye bassinlejdere.
 • Nye afløbsinstallationer incl. afløb for afvanding af promenadedæk.
 • Udvidelse af teknikkælder.

Undersøgelse vedrørende etablering af en fremtidig svømmehal i Hadsten

Bygherre:Favrskov Kommune

Undersøgelse vedrørende etablering af en fremtidig svømmehal i Hadsten. Undersøgelsen indeholder analyser af 3 scenarier til forskellige størrelse og typer af svømmehaller.

Næreværende undersøgelse har afdækket følgende:

Scenarie A – en mindre svømmehal på 1.150 m2 med et svømmebassin, et undervisningsbassin samt omklædning, bad m.v. kan etableres for en anlægsudgift på ca. 36 mio. kr. ekskl. moms.

Scenarie B – en mellemstor svømmehal på 1.450 m2 med et svømmebassin med 1 og 3 m vipper, undervisningsbassin, varmtvandsbassin samt omklædning, bad m.v. kan etableres for ca. 49,5 mio. kr. ekskl. moms.

Scenarie C – en større svømmehal på 2.100 m2 med et 25,0 x 21,0 m svømmebassin med 8 baner samt 1 og 3 m vipper, undervisningsbassin, morskabsbassin med modstrømskanal og strandbred, varmtvandsbassin, wellness – afdeling med spapool samt omklædning, bad m.v. kan etableres for ca. 75,0 mio. kr. ekskl. moms.

Alle 3 scenarier vil påvirke besøgstallet i Hinnerup-Badet og Hammel Svømmehal.

Egholmskolens Svømmesal

Bygherre: Vallensbæk Kommune

Tilstandsvurdering af svømmesalen. Forslag til renovering af svømmesalen med nye overløbsrender, nye klinker, delvis udskiftning af vandbehandlingsanlægget m.v.

Stenløse Svømmebad

Bygherre: Egedal Kommune

Aftalen omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende: Nedbrydning og fjernelse af bestående Stenløse Svømmebad, Skolevej 10, 3660 Stenløse (friluftsbassinkonstruktion, bassinudstyr m.v. inkl. tilfyldning og etablering af grønning) samt nedbrydning og fjernelse af bestående vandbehandlingsanlæg i kælder og kugletank, placeret i parkeringskælder.

Ugerløse Friluftsbad

Bygherre: Holbæk Kommune

Totalrådgivning i forbindelse med renovering og modernisering af Ugerløse Friluftsbad med følgende delarbejder:

 • Renovering og modernisering af svømmebassinet med nye højtliggende overløbsrender, ny bund med     bundindstrømning samt komplet ny klinkebeklædning.
 • Nedbrydning af betondæk over teknikkælder og betonfiltre samt nedbrydning af gamle betonfiltre.
 • Demontage af alt gammelt vandbehandlingsteknik.
 • Etablering af to nye kemikalierum.
 • Etablering af udligningsbeholder og skyllevandstank.
 • Etablering af nyt vandbehandlingsanlæg og nye kemikalieanlæg.
 • Støbning af nyt betondæk over teknikkælder.

Boesagerskolens Svømmehal

Bygherre: Egedal Kommune

Aftalen omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende: Renovering af Boesagerskolens svømmehal med følgende delarbejder:

 • Lovliggørelse af svømmehallen via nye sandfiltre med dysebund og ombygning af kemikalierummene.
 • Tekniske forbedringer med ny udligningstank og ombygning af de bestående udligningstanke til fremtidig       brug som skyllevandstank.

Ølstykke Svømmehal

Bygherre: Egedal Kommune

Totalrådgivning i forbindelse med renovering og ombygning af Ølstykke Svømmehal med følgende delarbejder:

 • Etablering af nyt småbørns-/varmtvandsbassin
 • Mindre ombygning af svømmebassin
 • Betonrenovering i kælder
 • Nyt vandbehandlingsanlæg til såvel småbørns-/varmtvandsbassin som til svømmebassin
 • Mindre ombygninger i stueplan
 • Generel omdisponering af kælder af hensyn til de nye vandbehandlingsanlæg

Gerlev Idrætshøjskoles Svømmehal

Bygherre: Gerlev Idrætshøjskole, Skælskør

Forslag til ombygning og modernisering af svømmehallen.

Hørsholm Idrætspark

Bygherre: Hørsholm Kommune

Opgaven omfatter bygningsmæssig opgradering af Hørsholm Idrætspark, herunder blandt andet facadeløft af Hørsholm Hallen og Skøjtehallen samt af indgangspartierne mellem hallerne, renovering af toiletter, omklædningsfaciliteter og konstruktioner i skøjtehallen m.m. samt mindre nybyggeri.

Brugernes ønsker er blevet konkretiseret i et intensivt procesforløb hvor interessenter fra henholdsvis Hørsholmhallen, Hørsholm Skøjtehal samt Idrætsparkens øvrige brugere har været inddraget. Forud for brugerinddragelsen har rådgiveren udarbejdet et forslag til en overordnet helhedsorienteret planlægningsstrategi for arealerne omkring Hørsholmhallen, Skøjtehallen og en eventuel ny træningshal.

Brenderup Aktivitetscenter

Bygherre: Brenderup Aktivitetscenter

Aftalen omfatter teknisk rådgivning og bistand ved bygherrerådgivning vedrørende udbud i totalentreprisekonkurrence på tilbygning af Brenderup Aktivitetscenter, beliggende Kirkevej 13, 5464 Brenderup, med en ny idrætshal på ca. 1.400 m² samt sammenbygning med eksisterende center

incl.udbygning af café område.

Fotoillustrationer er udarbejdet af LOMO Arkitekter

​​Langvang Multihal, Randers

Bygherre: Randers Kommune

Multihallen skal anlægges i Randers Nordby i bydelen Nordre Fælled ved det eksisterende Langvang Idrætscenter.

Etablering af indendørs træningsfaciliteter til atletik på højeste niveau i Danmark med blandt andet en 200 m rundløbsbane.

En hal, hvor der i princippet er rum for enhver form for indendørs aktiviteter af idrætslig karakter, men hvor der også er mulighed for, at nogle af aktiviteterne er både inde og ude på samme tid.

Fase 1 omfatter følgende bygningsafsnit:

1. Rundløbsbane

2. Atletik

3. Eksisterende omklædning

4. Eksisterende mødelokaler og café

5. Kvinderum

6. Fittness

Fase 2,3 og 4 omfatter følgende:

7. Sportsbaner

8. Udsigts HUB

9. Taglandskab

Omfang: 5.290 m²

Søften Kultur og Idrætscenter - Præstemarkhallen

Bygherre: Randers Kommune

Tilbygning af ny idrætshal incl. motionsfaciliteter til Præstemarkshallen, Søften.

Underrådgivning på etablering af 20x40 m idrætshal incl. motionsrum, omklædningsrum, depot- og cafefaciliteter i tilbygning til eksisterende idrætshal. Endvidere modernisering og renovering af den eksisterende hal.

Omklædningsfaciliteter, depoter m.v. ca. 165 m².

Fitness- og spinningslokaler 140 m².

Ombygning af eksisterende cafeteria til nyt produktionskøkken ca. 176 m².

Elmehallen, Tietgenskolen, Odense

Bygherre: Tietgenskolen, Odense

I tilknytning til eksisterende bygningsmasse opføres ny multihal med enkelte klasseværelser. Den nye tilbygning etableres ud fra eksisterende kantinebygning med en mellembygning indeholdende klasseværelser i parterreplan og studieområde i stueplan.

Fra mellembygningen er der adgang til den nye multihal. I eksisterende kantine etableres både i parterreplan og i stueplan et nyt klasseværelse på hver etage.

Den eksisterende trappe i kantinen nedbrydes og der etableres en ny trappe.

Omfang: Nybyggeri ca. 1.700 m², ombygning ca. 200 m²

HAB afd. 56 - Ungdomsboliger og Tribune

Bygherre: Haderslev Andelsboligforening og HFK Tribune ApS

Opførelse af nybyggeri omfattende 42 ungdoms-/akademiboliger samt 7-8 sportelværelser, i alt ca.

2 000 m² samt ny overdækket tribune med ca. 3.000 siddepladser, skybokse ny lounge på øst tribune samt klubfaciliteter og kontorer i forbindelse med akademiboliger og sportel.

Kontrakten vedrører projektering og opførelse af det samlede projekt i totalentreprise, hvor HAB afd. 56 er bygherre på ungdoms- /akademiboligerne samt sportel og HFK Tribune ApS er bygherre på tribune med tilhørende faciliteter.

Ungdomsboligbyggeriet opføres iht. Lov om Almene Boliger m.v. Projektet udføres i totalentreprise.

Omfang: 5.000 m²

Egtved Idræts- og Multicenter

Bygherre: Egtved Idræts- og Multicenter

Den selvejende institution ”Egtved Idræts- og Multicenter” har med centret ønsket at etablere et nyskabende idræts- og kulturmiljø, som skal være samlingspunktet for de fritidskulturelle oplevelser i Egtved og omegn.

Byggeriet er et multianvendeligt center på ca. 2.800 m² bestående af 1 håndboldbane og gymnastik- faciliteter med springgravsfaciliteter, plads til 8 badmintonbaner, scene, klatrevæg, skydebaner i stueplan, et spændende miljø for fitness for alle befolkningsgrupper, behandlerrum til massage, fysioterapi, aktivitetslokaler til pilates/hold træning m.m., møde-/festfaciliteter, centralt placeret cafeområde, køkken, foyer m. legerum.

Omfang: 2.800 m²

VANDHALLA - Egmont Højskolen

Bygherre: Egmont Højskolen

Nyt vandkulturhus med svømmebad, træningsbassin, idrætshal og motionscenter, dampbad og sauna der er skræddersyet til fysisk handicappede.

Huset er opført med en spændende arkitektur, der får byggeriet til at rejse sig som en markant skulptur og vartegn i landskabet. Huset er opbygget omkring primære funktioner med vandaktiviteter for handicappede i form af et 25 m bassin og et cirkulært varmtvandsbassin.

Bygningen opføres som lavenergibyggeri.

Omfang: 5.300 m²

Middelfart Gymnasium, Idræts- og multihal

Bygherre: Middelfart Gymnasium og HF

Opførelse af ny multisal til boldspil og idræt for Middelfart Gymnasium. I tilknytning til multisalen etableres dansesal og fitnesslokale samt lokaler til sang og musikundervisning samt lydstudie.

Bygningen opføres i lavenergiklasse 1.

Omfang: 3.200 m²

Lysholt - Træningsbaner

Bygherre: VB klubhus og træningsbaner i Lysholt

Projektet består af 10 - 12 fodboldbaner belagt med kunstgræs samt nyt klubhus i to plan i alt 1350 m².

​Gudenåcentret

Bygherre: Fonden Gudenåcentret

Gudenåcentret indeholder bl.a. svømmehal, idrætsfaciliteter, fysioterapi og motionscenter, aktivitets- og festlokaler, lokalhistorisk arkiv, café, bibliotek, borgerservice og nærpoliti.

Omfang: 2.600 m² 

Strib Idrætsefterskole, ny sportshal

Bygherre: Strib Idrætsefterskole

Opførelse af træningshal, undervisningslokaler til naturfag samt foredragssal.

Omfang: 2.045 m²

Munkebjerg Hotel. Fit og relax

Bygherre: Geschwendtner I/S

Løbende udbygning af Munkebjerg Hotel med værelsesfløj, administrationsafdeling, spillekasino, svømmehal fitnessrum, kongressal, mødefaciliteter med bl.a. konferencerum i meget høj standard.

I januar 2009 åbnede vi Munkebjerg Fit & Relax, som er et helt nyt og indbydende område, hvor alle vægge, søjler og bassin er beklædt med tusindvis af sorte og hvide italienske mosaikstifter i et flot mønster. 

Munkebjerg Fit & Relax er indrettet med stort svømmebassin med modstrømsanlæg, 2 store spabade med udsigt til himmel og grønne områder, dampbad, sauna, solarium, fitness- og masagerum.

Projektet omfatter renovering af eksisterende svømmehal og omklædningsrum, samt tilbygning af nyt spa- og fitnessområde inkl. teknikbygning. 

Omfang: Renovering 400 m², nybygning 200 m²

Them Fritidscenter

Bygherre: Them Hallerne

Ny multisal, cafè og foyer sammenbygget med eksist. hal og svømmesal. På 1. sal indrettes fitness afdeling, ophold og lektiezone med udkig til hele den øvrige hal.

Det nye bygningsanlæg skal dels bruges til sports-, fritids- og kulturhus, multisal, foreningshus og forsamlingshus for lokalområdet.

Vejle Centret / Idrættens Hus

Bygherre: Vejle Centret

Renovering og ombygning ved Vejle Centret / Idrættens Hus omfattende udskiftning af facadepartier ved hovedindgang, renovering af forhal incl. toiletter og trappe. Derudover udskiftning af taget på forbindelsesgangen og omklædningsafsnittet mellem forhallen og Hal 4.

Omfang: 1.500 m²

Det Østjyske Idrætscenter, Hedensted

Bygherre: Det Østjyske Idrætscenter

Bygherrerådgivning i forbindelse med gennemførelse af arkitektkonkurrence. Arkitektkonkurrencen beskriver de tre nuværende traditionelle idrætsanlæg til et moderne Idræts-, Viden- og Kulturhus med tilknyttet sundhedscenter.

Når centret er fuldt udbygget vil det bl.a. omfatte: Lægehus, sundhedscenter

(privat), sundhedscenter (kommunalt/ regionalt), bibliotek og kulturhus, café, restaurant samt udvidelse af svømmehallen med et wellnesscenter (udenfor konkurrencen).

Tagrenovering af idrætshal og nyt behovstyret strålevarmeanlæg.

Omfang: 5.900 m². 72,6 mill. kr.

Sundhedshuset i Horsens

Bygherre: Ejendomsselskabet Horsens Centret ApS

Sundhedscentret indeholder et apotek, bank og restaurant, sundhedscenter omfattende læge- og tandlægeklinikker, fysioterapi, kiropraktor, wellness, med genoptræningsbassin, dagkirurgi, smerteklinik m.m.

Projektering af alle ingeniørdiscipliner, herunder også deltagelse i projektering af ATES-anlægget samt fagtilsyn med alle ingeniørdiscipliner.

Viborg Atletikstadion

Bygherre: Viborg Kommue

Anlægget indeholder 6 rundbaner, 8 ligeløbsbaner, længde/3-spring med tilløb i 2 retninger, højdespring, stangspring med tilløb i 2 retninger, spydkast fra 2 retninger, hammer/ diskoskast, kuglestød, vandgrav samt tidstagningsudstyr. I forbindelse med anlægget etableres et ca 100 m² stort depot til opbevaring af hække, måtter mm samt et ca. 20 m² stort speaker- rum.

Anlægget forsynes med træningslys samt højttalere.

Strib Fritids- og Aktivitetscenter

Bygherre: Selvejende Institution

Nyopførelse af træningshal, opvisningshal, omklædningsrum, café- og mødelokaler samt ombygning af eksist. klubhus til køkken og mødelokaler.

Omfang: 3.700 m²

Forum Horsens - Kultur og Idrætscenter

Bygherre: Horsens Kommune

Bygherrerådgivning.

Totalrenovering og ombygning af eksisterende svømmehal ved Langmarksvej samt tilbygning af ny kultur- og opvisningshal og stadiontribune. Dette omfatter renovering af omklædningsrum og svømmesal, tilbygning på 900 m² til brug for 240 m² vandland, med varmtvandsbassin, vandruchebane, børnebassin, grotter, spabassin m.m.

 I kultur- og idrætshal er et gulv 25x45 m samt ca. 4000 siddepladser, og en 14x22 m scene. Der stilles store akustiske og arkitektoniske krav. Der etableres nyt scenetårn.

Ny tribune for udv. opvisningsbane med indretning af fælles lounge og restaurant. Tilskuerfaciliteter til stadion.

Ny opvisningshal og tribuneanlæg.

​​HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S - Rådgivende Ingeniører

​Roms Hule 4, 4. sal, 7100 Vejle   |   Telefon: 79 43 53 00   |   E-mail: hh@huh.dk